Kategórie      

Kamerový systém

Úvod InfoKamerový systém

Informácia o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Táto informácia sa týka kamerového systému, ktorý sa nachádza v priestoroch predajne GDU, Dénešova 8, 04023 Košice.

Prevádzkovateľ: GDU s.r.o., Hemerkova 34, 04023 Košice e-mail: gdu@gdu.sk.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa, adresa: GDU s.r.o, Hemerkova 34, 04023 Košice, mail: gdu@gdu.sk

Účelom spracúvania osobných údajov kamerovým systémom je ochrana majetku prevádzkovateľa.

Právnym základom tohto účelu je oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana majetku prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutých osôb budú uchovávané prevádzkovateľom po dobu 7 dní.

Príjemcami osobných údajov budú, alebo v závislosti od situácie môže byť:

  • orgány činné v trestnom konaní,
  • súd.

Prevádzkovateľ osobné údaje neprenáša do tretích krajín, ani do medzinárodných organizácií.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby mohol byť splnený oprávnený záujem prevádzkovateľa, a to ochrana majetku prevádzkovateľa.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou, ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Prevádzkovateľ má vypracovaný test proporcionality, ktorý odôvodňuje spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Dotknutá osoba môže podať žiadosť, aby získala informáciu o výsledku testu proporcionality.

Na to, aby mohol prevádzkovateľ realizovať svoj oprávnený záujem, je dotknutá osoba povinná poskytnúť svoje osobné údaje. Následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť nevpustenie fyzickej osoby do objektu prevádzkovateľa

Copyright 2022 - 2024 © gdu.sk

Kontrola spôsobilosti

UPOZORNENIE

Nasledujúce stránky sú určené len odborníkom a podnikateľom v oblasti výroby a predaja zbraní a streliva. Potvrdzujem že som držiteľom zbrojnej licencie alebo zbrojného preukazu.